Els actors i els temes són dos elements que ens permeten conèixer quins interessos té aquell mitjà: de què parla i a qui dóna espai com a font.

La fitxa d’anàlisi incloïa ja uns camps amb temàtiques prefixades que, després d’haver fet una cerca preliminar, vam assumir que podien aparèixer en les notícies de la selecció. A més, manteníem uns camps oberts per poder afegir d’altres temàtiques (com ara, terrorisme).

Del bolcatge de dades n’ha sorgit la constatació que els temes majoritaris han estat la immigració (28%) i les religions (20%). En més del 90% de les vegades, la menció de la religió es refereix als musulmans o l’islam (tan sols hi ha una petita minoria de notícies sobre els cristians; un exemple és la notícia de La Gaceta sobre la persecució dels cristians a França 18/01/2017). Amb un respectiu 12%, les violacions i les persones refugiades eren dos dels altres temes més comuns.

Si sumem els camps de delinqüència i violacions el percentatge puja fins al 21%. El fet que les violacions estigui entre els temes més freqüents evidencia que hi ha una predilecció entre la majoria d’aquests mitjans de fer aflorar aquest tipus de notícies. Tot i que les violacions es podrien incloure dins la temàtica delinqüència, es van voler mesurar per separat seguint l’enfocament de gènere de l’estudi. Això ens ha permès observar el fenomen del purple washing, explicat en un apartat propi al web.

La delinqüència (9%), el terrorisme (7%) o els polítics/partits (6%) constitueixen altres temes coberts.

Vinculacions Temàtiques

Després d’haver recollit les temàtiques que apareixen en major i menor grau, vam fer un creuament de dades per observar si hi havia notícies que cobrissin més d’una temàtica. En més d’un terç de la mostra de notícies van aparèixer els següents creuaments: els més rellevants són els que es mostren a continuació.

Quan es produeix el que anomenem connexió temàtica entre terrorisme i musulmans, no s’està dient que el mitjà digui que els musulmans són terroristes. Tot i així, sí que hi ha una connexió temàtica entre aquests dos conceptes que fa que s’acabin associant de forma conjunta.

  • Terrorisme amb immigració, religions i persones refugiades: com s’observa al gràfic, OK Diario (amb diferència) i Alerta Digital són els mitjans que més exploten aquesta connexió temàtica.
  • Violacions amb immigració, religions i persones refugiades: Alerta Digital, Mediterráneo Digital i en tercer lloc La Gaceta són els digitals que connecten aquests temes més sovint.
  • Delinqüència amb immigració, religions i persones refugiades: de forma rellevant, Mediterráneo Digital i Alerta Digital s’encarreguen de connectar la delinqüència amb la immigració, les religions i les persones refugiades.
  • Delinqüència amb membres del poble gitano: les dues úniques notícies de la mostra dedicades al poble gitano estan publicades a Mediterráneo Digital. Les dues es connecten amb la delinqüència; és a dir, no s’aporta cap representació positiva del poble gitano.

Articles Relacionats