En l’estudi vam recopilar 308 notícies d’entre els vuit mitjans seleccionats, el resultat de fer un clippping entre el 9 de gener i el 9 de febrer amb les peces on apareguessin actors potencialment afectats pel racisme, la xenofòbia, la islamofòbia, l’antigitanisme i la catalanofòbia.

L’anàlisi de les 308 notícies dels vuit mitjans seleccionats ens ha permet copsar els estils de cada portal, i sobretot les estratègies discursives que empren.

Per poder classificar les notícies d’alguna manera, es va observar les notícies en funció de si complien un seguit d’indicadors de discurs d’odi, de mala cobertura de la diversitat cultural, de mal periodisme, de mirada paternalista o caritativa cap als col·lectius afectats per les discriminacions o, fins i tot, si eren bones pràctiques.

Si no complien cap d’aquests requisits, aleshores es podien considerar “notícies neutres”. El terme “notícies neutres” és imperfecte, però ens serveix per definir aquelles notícies que considerem que tenen un to similar als mitjans convencionals massius. En el pla pràctic això implica que tot i ser notícies amb una línia editorial darrera, no tenen un to explícit a l’hora de vehicular els arguments del mitjà (enfocament que pugui tergiversar, registre d’insult, etc.). Les notícies neutres del nostre estudi són aquelles l’empremta de les quals es percep per la tria del tema, la selecció de fonts, fotografies, vídeos, etc..

Resultats

Del total de notícies analitzades, hem observat que només el 29% de les notícies es poden considerar neutres, i el 71% segueixen almenys una de les estratègies mencionades.

Per mitjans, el Periodista Digital, Libertad Digital, Dolça Catalunya, La Gaceta, Alerta Digital i Baluarte Digital serien els mitjans amb menys “notícies neutres”, mentre que Mediterráneo Digital i sobretot OK Diario serien els mitjans que, a nivell numèric, combinen més notícies d’un to més neutre.

Selecció de noticies

La selecció de notícies s’ha fet en un període concret: del 9 de gener al 9 de febrer de 2017. La tria de notícies dels vuit mitjans (Alerta Digital, Baluarte Digital, Dolça Catalunya, La Gaceta, Libertad Digital, Mediterráneo Digital, Ok Diario i Periodista Digital) ha permès obtenir una mostra de 308 notícies.

El criteri que hem fet servir, tenint en compte la metodologia i el marc teòric, és que fossin notícies del gènere sec (no d’opinió) en qualsevol de les seccions del diari. Ens hem fixat només en les notícies que es referissin a persones o grups potencialment afectats pel racisme o la xenofòbia; persones o grups potencialment afectades per la islamofòbia; i persones o grups potencialment afectats per la catalanofòbia i/o l’antigitanisme.

Com s’indicava en el marc teòric, en l’àmbit de les discriminacions opera el principi de la interseccionalitat: es pot ser musulmà i alhora tenir un origen estranger, igual que es pot ser gitano català i estar afectat per l’antigitanisme però també per la catalanofòbia. Sense parlar òbviament del gènere, l’orientació sexual, etc., que també poden ser causa de discriminació.

Per aquest motiu les notícies podien ser classificades en totes les categories a la vegada. El cas més comú que s’ha produït ha estat el de notícies que combinaven actors afectats potencialment pel racisme i la xenofòbia i també per la islamofòbia.

Mitjà Notícies analitzades Racisme/xenofòbia Islamofòbia Antigitanisme i/o catalanofòbia
Alerta digital 77 42 29 7
Baluarte digital 14 7 5 4
Dolça Catalunya 11 3 1 11
La Gaceta 56 29 34 4
Libertad digital 13 2 3 8
Mediterráneo 52 38 15 6
Ok Diario 70 60 31 2
Periodista digital 15 5 8 5
Total 308 186 126 47

El gràfic que hem preparat a partir de la taula de dades, mostra el nombre de notícies per eix que es van identificar.

De les 308 notícies analitzades, hem observat que en la majoria de notícies (52%) hi surten actors (grups o persones) afectats potencialment pel racisme i la xenofòbia; en segon lloc, un 35% són notícies amb persones o grups afectats per la islamofòbia i, finalment, hi ha un 11% de notícies on apareixen persones o grups afectades per la catalanofòbia i/o l’antigitanisme.

El veto migratori contra els musulmans i la immigració de Donald Trump ha alterat la mostra -augmentant les notícies referides a immigració i a comunitat musulmana-, ja que es van acumular moltes notícies sobre aquest tema (especialment a OK Diario, però també en d’altres mitjans).

La presència de notícies on apareix el poble gitano és el més petit: acaben sent dues de la mostra de 308 notícies, les dues aparegudes al mitjà Mediterráneo Digital. És rellevant indicar que no hi ha cap representació d’aquest grup, el poble gitano, que no sigui negativa: les úniques dues notícies que apareixen són sobre delinqüència. En properes recerques es proposa dividir el grup que agrupa la catalanofòbia i l’antigitanisme per observar les especificitats per cada grup.

Alerta Digital, OK Diario, La Gaceta i Mediterráneo Digital són els mitjans amb més notícies on apareixen actors potencialment afectats pel racisme/xenofòbia i l’islamofòbia. En el cas de Mediterráneo Digital, però, hi ha un menor grau de notícies d’islamofòbia (15), tot i que continuen sent més que Periodista Digital (8). Dolça Catalunya i Libertad Digital són les que proporcionalment contenen més notícies amb persones afectades potencialment per la catalanofòbia.

Articles Relacionats