En aquest apartat recopilem recursos en diferents formats que puguin servir per millorar la visibilització de les realitats LGTBI+ als mitjans de comunicació i als productes audiovisuals.

En construcció

Consell Audiovisual de Catalunya, Generalitat de Catalunya i Col·legi de Periodistes de Catalunya

Guia per formar als i les professionals dels mitjans de comunicació i a les productores audiovisuals i de l’àmbit de la publicitat per evitar continguts inadequats, discriminatoris o estigmatitzants de les persones LGBTI als mitjans de comunicació. Inclou un glossari amb els principals conceptes relacionats amb la construcció social del gènere i una sèrie de recomanacions sobre la utilització acurada del llenguatge i els recursos audiovisuals per tal d’impulsar una representació plural i no estereotipada de les persones LGBTI.

Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals (FELGTB) conjuntament amb Comissions Obreres

Eina per a professionals de la comunicació que vulguin fer un tractament informatiu de temes relacionats amb la diversitat sexual, el gènere i la família en la qualitat dels formats possibles dels diferents mitjans audiovisuals. Al mateix temps suposa un punt de partida per a la reflexió sobre l’ús adequat del llenguatge escrit i audiovisual, de manera que els discursos llançats a través dels mitjans de comunicació no es basin en missatges potencialment ‘LGTBIfóbicos’.

La Guia de referència dels mitjans de comunicació de GLAAD està pensada per a ser utilitzada pels periodistes que informin de mitjans de comunicació convencionals i pels creadors de mitjans d’entreteniment que vulguin explicar les històries de les persones LGBTI+ de manera justa i precisa.