en castellanoin english

Què es el Mapa de la Censura

El Mapa de la Censura és una iniciativa de l’Observatori Mèdia.cat que, des de l’any 2015, recull fets o situacions que coarten la tasca dels periodistes o que poden restringir les llibertats d’expressió o d’informació de la ciutadania als territoris de parla catalana.

Els casos recollits parteixen d’informacions dels mitjans de comunicació, del contacte directe de l’equip de Mèdia.cat amb víctimes o testimonis d’aquestes restriccions, o bé de les informacions que els protagonistes n’han publicat a les xarxes socials. Després de verificar cadascun dels casos detectats, l’equip de Mèdia.cat n’elabora una fitxa per al Mapa de la Censura, que es geolocalitza al lloc on ha tingut l’incident. Els casos recollits es classifiquen en categories de color.

Les categories relacionades directament amb la feina dels periodistes o els mitjans de comunicació són les següents:

Negra: fa referència a agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació.

Taronja: fa referència a resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació.

Grisa: fa referència a legislació o posicionaments de poders públics que poden estar sent restrictius amb relació a la feina de periodistes o mitjans de comunicació.

Verda: fa referència a pressions, censura o “autocensura” a periodistes o mitjans de comunicació.

Vermella: fa referència a acomiadaments i casos de precarietat laboral als mitjans de comunicació.

El Mapa inclou també categories no relacionades directament amb la feina de periodistes o mitjans, però sí amb la possible restricció dels drets fonamentals de llibertat d’expressió o d’informació de la ciutadania:

Groga: persecució de bloguers, comptes de xarxes socials o periodisme ciutadà.

Marró: censures a expressions artístiques, acadèmiques o d’altre tipus.

El Mapa de la Censura compta amb el suport de la Fundació Catalunya Fons i s’inspira en el projecte europeu Mapping media freedom, que identifica limitacions, amenaces i violacions contra periodistes en 43 països.

Mèdia.cat disposa de diversos canals on periodistes i ciutadans poden comunicar situacions susceptibles d’aparèixer al Mapa: els comptes de Twitter i Facebook i el correu electrònic mapacensura@media.cat.

En castellano

El Mapa de la Censura es una iniciativa del Observatorio Mèdia.cat que, desde el año 2015, recoje hechos o situaciones que coartan la labor de los periodistas o que pueden restringir las libertades de expresión o de información de la ciudadanía en los territorios de habla catalana.

Los casos que reúne parten de informaciones de los medios de comunicación, del contacto directo del equipo de Mèdia.cat con víctimas o testigos de estas restricciones, o de las informaciones que sus protagonistas han colgado en las redes sociales. Después de verificar cada uno de los casos detectados, el equipo de Mèdia.cat elabora una ficha para el Mapa de la Censura, que se geolocaliza en el lugar donde se ha producido el incidente. Los casos recogidos se clasifican en categorías de color.

Las categorías que están relacionadas directamente con el trabajo de los periodistas o los medios de comunicación son las siguientes:

Negra: hace referencia a agresiones, amenazas o intimidaciones a periodistas o medios de comunicación.

Naranja: hace referencia a resoluciones judiciales, actuaciones policiales o denuncias que pueden estar obstaculizando el trabajo de periodistas o medios de comunicación.

Gris: hace referencia a la legislación o los posicionamientos de poderes públicos que pueden estar siendo restrictivos en relación con el trabajo de periodistas o medios de comunicación.

Verde: hace referencia a presiones, censura o “autocensura” a periodistas o medios de comunicación.

Roja: hace referencia a despidos y casos de precariedad laboral en los medios de comunicación.

El Mapa incluye también categorías no relacionadas directamente con el trabajo de periodistas o medios, pero sí con la posible restricción de los derechos fundamentales de libertad de expresión e información de la ciudadanía:

Amarilla: persecución de blogueros, cuentas de redes sociales o periodismo ciudadano.

Marrón: censuras a expresiones artísticas, académicas o de otros tipos.

El Mapa de la Censura cuenta con el apoyo de la Fundación Catalunya Fons y se inspira en el proyecto europeo Mapping media freedom, que identifica limitaciones, amenazas y violaciones contra periodistas en 43 países.

Mèdia.cat dispone de varios canales donde periodistas y ciutadanía pueden comunicar situaciones susceptibles de aparecer en el Mapa: las cuentas de Twitter y Facebook y el correo electrónico mapacensura@media.cat.

In English

The Censorship Map is an initiative undertaken by the Mèdia.cat Observatory which, starting from 2015, records occurrences and situations that impede the work of journalists or which restrict the freedom of expression or information of the public in the Catalan-speaking territories.

The entries on the map are based on the information provided by the media, by direct contact between the Mèdia.cat team and victims or witnesses of these restrictions, or by those involved on social networks. The Mèdia.cat team verifies every case and elaborates a report for each, which is geolocalized at the place where the incident occurred. The cases compiled are classified by categories of color.

Those directly related to the work of journalists or the media are the following:

Black: involving physical violence, threats or intimidation of journalists and the media.

Orange: involving court rulings, police actions or prosecutions that may obstruct the work of journalists and the media.

Grey: involving legislation and declarations made by government institutions that may restrict the work of journalists and the media.

Green: involving pressure, censorship and “self-censorship” of journalists and the media.

Red: involving dismissals and cases of job insecurity in the media.

The map also includes categories which are not directly related to the work of journalists and the media, but instead with possible curtailment of the public’s fundamental right to the freedom of expression and information:

Yellow: the persecution of bloggers, social media accounts and civic journalism.

Brown: artistic, academic and other forms of censorship.

The Censorship Map gets support from the Catalunya Fons foundation and is inspired by the European project Mapping media freedom, which identifies limitations, threats and violations faced by media workers in 43 countries.

Mèdia.cat has at its disposal several avenues by which journalists or members of the public can report incidents which ought to be recorded on the Map: Mèdia.cat’s Twitter and Facebook accounts and the email address mapacensura@media.cat.